Oil Ahead drilled Robot Ocean CFD5km Banmuas
Can mua 24 Cau Thap cao 10km

@@@@@@@@@@@@@@
Water pipes games
Hoa Mai building
Thong so xe khoan thap Hoa Mai Building Binh
Khanh Quan 2 - HCMC! CRRH4000mDeg360CRL8T
1. DSDp 20 “m” - Dsdp 9000 “m”
2. Full tools & equipment truck purchase “ Drilling
steel depth: ... 20 “m” to 9000 “m” ! Prices: 10.000.000
( Vnd / SoilmecF @4000 * CFD200m ) ! [ Your text :
Tens Millions Dollars coins. / ]BBS68 Architecture
Group “ Code tax: 0313115778 “ Bao cao Dong Tien
Thue & nop Kho Bac Nha Nuoc 2015 - 2030 nhu sau:
“ Chuyen Thiet ke 12 Khoi de va giai pháp thi cong
Phan mong Toa Nha van phong & can ho Khach San
voi Tam Kinh Nang Luong Dien Mat Troi “ hap thu
Nang Luong Dien Mat Troi 70% chuyen Hoa Thanh
Dien tieu thu danh cho Toa Nha voi tro choi truot
thac nuoc cao 752m o Q2 ! “
1. Ban xe Hoi Vinfast: 96.000.000.000 (Vnd/ 4 sittings
Car )
1a. So tien Thue phai nop ( 10% V.A.T):
9.600.000.000 ( Vnd/ Vinfast 4 sittings Car )
2. Ban xe Hoi Mitsushibi Triton: 96.000.000.000
(Vnd/7 sittings / not 10% V.A.T )
2a. So tien Thue phai nop (10% V.A.T) 9.600.000.000
(Vnd/ Mitsushibi 7 sittings Car )
3. Hoa Mai Solars Building District 2 CFD5KMH4KM:
Ban can ho 500.000.000.000 (Vnd/40m2 / Not V.A.T
10% )
3a. So tien Thue phai nop (10% V.A.T) :
50.000.000.000 (Vnd/ 40m2 / BBS68)
4. Zalmarket Garden Leasing 70$/m2 * 732m2 ( Gia
chua bao gom Thue 10% Shophouse Masteries
Lumier riverside No 3 & No 4 !’
5. BBS68 Architecture Group “ Code tax:
0313115778” Dong y phuong an vay lai suat
(6.5%/12months & thoi Gian vay 120months ) Hop
tac san xuat & Kinh doanh de tra no du:
3.000.000.000 (Vnd/month)
6. C.E.S BBS68 thang May Nha pho . Gia lap dat:
2.000.000.000 (Vnd/1 Tret - 2 lau) ( Gia chua Thue
10% nop Ngan sach Nha nuoc )
7. Facebook.com/jackbongdamini/ & Zalo & Viber
0964.877.108 & Nhattao.com/ & raovat.net &
telegram & Nicegram ! Mail : banmuasoil@gmail.com
8. https://raovat.net/xem/8100382-Giang-vien-
chuyen-Anh-Van-Xay-Dung-Hoa-Mai-Solars-
10km.html
@@@@@@@
3. Including: No 12 Hoa Mai Leaf Flying building
height: 750 (m) - CFD 800 (m) and play a Screw
water pipes games height 750 (m) and Flat measured
system : 60 (m2) - 2500 (m2)
3a. Prices: 77.000.000.000 (Vnd/FMS) ( Your text:
Seventy-Seven Billions Viet Nam coins./ )
4. Address: Bamboos & Banmuas & BBS68
Architecture Group “ Code tax: 0313115778 “ !
189/14/16 Hoang Hoa Tham Street, Ward 6, Binh
Thanh District, HCMC!
5. Locations: 8A Luong Dinh Cua Street & Thuyen
Buom Street & Song Trang Road & Tran Nao Street &
Binh Khanh Ward & Group 2 & Thu Duc City &
HCMC!
6. Zalo & Viber “ 0964877108”
7. Link Banmuasoil@gmail.com &
www.facebook.com/jackbongdamini/

QRCode
Đăng bởi banmuasoil
avatar
Giá
2,500,000,000 đ
Điện thoại
0964877108
Địa chỉ
Bản đồ đường đi
Bạn sử dụng 2 ngón tay để có thể di chuyển bản đồ (trên thiết bị di động)
loading...
Chat Room 8087992
  • Nội dung đã ẩn...