THÔNG BÁO
Tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính, chuyên viên, lãnh
đạo, quản lý cấp phòng năm 2020
Kính gửi:
- Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 ... tháng 09 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ
về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;
- Căn cứ Quyết định số 84/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch;
- Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với Trường Cao đẳng Duyên Hải
tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính, chuyên viên, lãnh
đạo, quản lý cấp phòng năm 2020, cụ thể như sau:
1.Thời gian tổ chức: Học trong hoặc ngoài giờ hành chính
2.Địa điểm tổ chức: Trường Cao đẳng Duyên Hải – Số 156/109 Trường Chinh, Phường Đồng
Hòa, Quận Kiến An, TP Hải Phòng.
3.Đối tượng tham gia:
3.1: Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính
- Công chức ngạch chuyên viên và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III
làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng,kế hoạch, tài chính của đơn vị sự
nghiệp công lập đã có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên.
- Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật
3.2: Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuên viên
-Công thức ngạch chuyên viên và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng III
làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, kế hoạch,tài chính của đơn vị sự
nghiệp công lập chưa có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghạch chuyên viên
-Công chức giữ ngạch cán sự và tương đương, có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng
ngạch cán sự và đủ điều kiện thi nâng ngạch lên chuên viên.
-Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, quản
trị văn phòng, kế hoạch, tài chính của đơn vị sư nghiệp công lập có chứng chỉ hoàn thành
chương trình bồi dưỡng ngạch cán sự và đủ điều kiện thăng hạng lên hạng III
3.3: Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng
-Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các cơ quan, đơn vị.
-Cán bộ dự nguồn lãnh đạo cấp phòng và tương đương
4. Chương trình học: Thực hiện theo chương trình do Bộ Nội vụ ban hành
5. Kinh phí: Do học viên hoặc cơ quan, đơn vị cử học viên tham gia khóa học đóng góp, với mức
thu:
5.1. Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính
Học phí: 3.000.000đ/học viên/khóa (Ba triệu đồng)
5.2. Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên
Học phí: 2.800.000đ/học viên/khóa (Hai triệu tám trăm ngàn đồng)
5.3. Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng
Học phí: 3.200.000đ/học viên/khóa (Ba triệu hai trăm ngàn đồng)
Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao, và du lịch thông báo và đề nghị các cơ quan, đơn vị có
nhu cầu cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia lớp học đăng ký theo địa chỉ: Trường Cao
Đẳng Duyên Hải – Số 156/109 Trường Chinh, Phường Đồng Hòa, Quận Kiến An, Thành phố Hải
Phòng.
Điện thoại: 0982868641 ms duyên

QRCode
Đăng bởi anhp20
avatar
Thông tin kèm theo khác
Loại hình làm việc
Nghề nghiệp
Giá
Liên hệ để nhận giá tốt
Điện thoại
0982868641
Địa chỉ
Quận Kiến An
Hải Phòng