❌ ❌ ❌Liên tục nhận hồ sơ - Xếp lớp học sớm nhất cho các học viên có nhu cầu:
Nếu bạn mong muốn được đào tạo chứng chỉ an toàn lao động chuyên nghiệp, uy tín hàng đầu
thì Viện kinh tế ... chính là đích đến của bạn để có được những kiến thức an toàn lao động giúp
đảm bảo an toàn tối đa cho công việc của mình.
Là đơn vị đào tạo uy tín, cấp bằng theo quy chuẩn của Bộ lao động thương binh xã hội, với tiêu
chí đào tạo chứng chỉ an toàn lao động uy tín – chuyên nghiệp.
Chúng tôi xin thông báo về việc tổ chức các lớp huấn luyện AT,VSLĐ như sau:
NHÓM 1

Đối tượng được huấn luyện của nhóm 1:

Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:

a) Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ
trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;

b) Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này được giao nhiệm vụ
phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Nội dung học của nhóm 1:

a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;

b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện
quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công
tác an toàn, vệ sinh lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng
ngừa, cải thiện điều kiện lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

Thời gian học & chứng nhận của nhóm 1:

Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra. ( huấn luyện lần đầu ).
Với huấn luyện định kỳ thì bằng 50% thời lượng của lần đầu.

Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện được cấp giấy chứng nhận huấn luyện. Giấy chứng nhận có
giá trị 2 năm.

NHÓM 2

Đối tượng được huấn luyện của nhóm 2:

Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:

a) Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở;

b) Người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Nội dung học của nhóm 2:

a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;

b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động: Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định
về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; xây dựng nội quy, quy chế, quy trình, biện pháp bảo đảm
an toàn, vệ sinh lao động; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh
lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có
hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động; xây dựng, đôn đốc việc thực hiện kế
hoạch an toàn, vệ sinh lao động hằng năm; phân tích, đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng
cứu khẩn cấp; xây dựng hệ thống quản lý về an toàn, vệ sinh lao động; nghiệp vụ công tác tự
kiểm tra; công tác điều tra tai nạn lao động; những yêu cầu của công tác kiểm định, huấn luyện
và quan trắc môi trường lao động; quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an
toàn, vệ sinh lao động; hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao
động; sơ cấp cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động; công tác
thi đua, khen thưởng, kỷ luật, thống kê, báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động;

c) Nội dung huấn luyện chuyên ngành: Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh
yếu tố nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn với máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu
nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Thời gian học & chứng nhận của nhóm 2:

Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 48 giờ, bao gồm cả thời gian huấn luyện lý thuyết, thực hành
và kiểm tra. Với huấn luyện định kỳ thì bằng 50% thời lượng của lần đầu.

Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện được cấp giấy chứng nhận huấn luyện. Giấy chứng nhận có
giá trị 2 năm.

NHÓM3

Đối tượng được huấn luyện của nhóm 3:

Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm
công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ
Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

Nội dung học của nhóm 3:

a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;

b) Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động: Chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao
động đối với người lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và
phương pháp cải thiện điều kiện lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh
viên; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo,
biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân;
nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp;

c) Nội dung huấn luyện chuyên ngành: Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh
các yếu tố nguy hiểm, có hại và phương pháp phân tích, đánh giá, quản lý rủi ro liên quan đến
công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động mà người được huấn luyện đang
làm; quy trình làm việc an toàn, vệ sinh lao động; kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động liên quan đến
công việc của người lao động.

Thời gian học & chứng nhận của nhóm 3:

Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 24 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

Sau khi hoàn thành khóa học được cấp thẻ an toàn. Thẻ an toàn có thời hạn 2 năm


NHÓM 4

Đối tượng được huấn luyện của nhóm 4:

Người lao động không thuộc các nhóm 1, 2, 3 và 5, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử
việc để làm việc cho người sử dụng lao động.

Nội dung học của nhóm 4:

a) Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động: Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao
động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động;
kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện
lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; văn hóa an toàn trong sản
xuất, kinh doanh; nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao
động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân, nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai
nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

b) Huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc: Quy trình làm việc và yêu cầu cụ thể về an toàn, vệ sinh
lao động tại nơi làm việc.

Thời gian học & chứng nhận của nhóm 4:

Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

Nhóm 4 không được cấp chứng nhận hay thẻ. Mà sau khi hoàn thành khóa huấn luyện thì được
ghi vào Sổ theo dõi người thuộc nhóm 4 được huấn luyện.

a) Người sử dụng lao động ghi kết quả huấn luyện của người được huấn luyện thuộc nhóm 4 vào
Sổ theo dõi công tác huấn luyện tại cơ sở sản xuất, kinh doanh.

b) Sổ theo dõi công tác huấn luyện theo Mẫu số 11 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị
định44/2016/NĐ-CP


NHÓM 5

Đối tượng được huấn luyện của nhóm 5:

Người làm công tác y tế.

Nội dung học của nhóm 5:

a) Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động;

b) Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện
quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công
tác an toàn, vệ sinh lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng
ngừa, cải thiện điều kiện lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh;

c) Huấn luyện cấp Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động: Yếu tố có hại tại nơi làm
việc; tổ chức quan trắc môi trường lao động để đánh giá yếu tố có hại; lập hồ sơ vệ sinh lao động
tại nơi làm việc; các bệnh nghề nghiệp thường gặp và biện pháp phòng chống; cách tổ chức
khám bệnh nghề nghiệp, khám bố trí việc làm, chuẩn bị hồ sơ giám định bệnh nghề nghiệp; tổ
chức và kỹ năng sơ cứu, cấp cứu; phòng chống dịch bệnh tại nơi làm việc; an toàn thực phẩm;
quy trình lấy và lưu mẫu thực phẩm; tổ chức thực hiện bồi dưỡng hiện vật và dinh dưỡng cho
người lao động; nâng cao sức khỏe nơi làm việc, phòng chống bệnh không lây nhiễm tại nơi làm
việc; kiến thức, kỹ năng, phương pháp xây dựng kế hoạch, phương án, trang bị phương tiện và
điều kiện cần thiết để thực hiện công tác vệ sinh lao động; phương pháp truyền thông giáo dục về
vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp; lập và quản lý thông tin về vệ sinh lao động,
bệnh nghề nghiệp tại nơi làm việc; lập và quản lý hồ sơ sức khỏe người lao động, hồ sơ sức
khỏe của người bị bệnh nghề nghiệp. Công tác phối hợp với người làm công tác an toàn, vệ sinh
lao động hoặc bộ phận quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động để thực hiện nhiệm vụ liên
quan theo quy định tại Điều 72 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

Thời gian học & chứng nhận của nhóm 5:

Tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 56 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra. Trong đó, thời gian
huấn luyện cấp Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn y tế lao động ít nhất là 40 giờ, nội dung huấn
luyện cấp giấy chứng nhận an toàn, vệ sinh lao động ít nhất là 16 giờ.

Cấp Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động (có thời hạn 05 năm)

a) Tổ chức huấn luyện; doanh nghiệp tự huấn luyện; cơ sở y tế bao gồm cơ sở giáo dục chuyên
nghiệp dạy nghề y tế, các cơ sở giáo dục khác có đào tạo mã ngành thuộc khối ngành khoa học
sức khỏe, viện nghiên cứu thuộc hệ y tế dự phòng ở cấp trung ương có chức năng đào tạo, trung
tâm đào tạo nhân lực y tế cấp Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động cho người
được huấn luyện nội dung chuyên môn về y tế lao động sau khi kiểm tra đạt yêu cầu;

b) Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động theo Mẫu số 07 Phụ lục II ban hành kèm
theo Nghị định này.


NHÓM 6

Đối tượng được huấn luyện của nhóm 6:

An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động.
Giảng viên: Cán bộ quản lý AT, VSLĐ thuộc Cục, các sở; Người hoạt động lâu năm trong lĩnh vực
AT, VSLĐ đã học các lớp vể giảng viên huấn luyện AT, VS LĐ; Giảng viên dạy thực hành các
trường ĐH, CĐ có uy tín đã được đào tạo thêm về AT, VSLĐ và có chứng chỉ huấn luyện AT,
VSLĐ do cục ATLĐ cấp; Các chuyên gia, kỹ sư làm việc trực tiếp điều khiển máy móc - hệ thống
có nhiều năm kinh nghiệm, được đào tạo thêm về giảng viên AT, VSLĐ và có chứng chỉ Giảng
viên AT, VSLĐ do cục AT LĐ cấp.
Tổ chức lớp học và bố trí giảng viên: Căn cứ vào thực tế lớp học của đơn vị, doanh nghiệp. Viện
sẽ lựa chọn Giảng viên phù hợp và sắp xếp lịch học nhằm đáp ứng tốt cho nhu cầu của Đơn
vị, Doanh nghiệp cử học viên đi học cũng như cho chính các học viên.
a. Đối với lớp học Hợp đồng huấn luyện riêng: Viện sẽ tiến hành khảo sát thực tế tại Đơn vị,
DN. Đưa vào nội dung huấn luyện sát thực với Đơn vị, DN cũng như giúp Đơn vị, DN đưa ra
những giải pháp tối ưu nhất với những vấn đề hiện tại.
b. Đối với lớp học được tổ chức tập chung tại Viện: Viện sẽ căn cứ trên danh sách học viên
đăng ký, và thực tế tại các Đơn vị, DN cử học viên đi học, để đưa vào nội dung giảng dạy, huấn
luyện phù hợp nhất đối với công việc của các học viên.

Kết thúc lớp huấn luyện, học viên kiểm tra đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng nhận, chứng chỉ, thẻ
an toàn và xác nhận kết quả theo quy định.
Để công tác tổ chức khóa học được chu đáo, kính đề nghị Các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân
có nhu cầu vui lòng đăng ký trực tiếp bằng Điện thoại, Email, Fax hoặc Công văn về Viện.
Thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng ATLĐ
Mr. Doanh : 0961.908.335
Email: doanhdo@vienquocte.com.vn
Website: www.vienquocte.vn
QRCode
Đăng bởi Đỗ Ngọc Doanh
avatar
Thông tin kèm theo khác
Loại hình làm việc
Tuổi
Giới tính
Bằng cấp
Vị trí
Nghề nghiệp
Kinh nghiệm
Mức lương
Giá
900,000 đ
Điện thoại
0961908335
Địa chỉ
Quận Hoàng Mai
Hà Nội
Bản đồ đường đi
Bạn sử dụng 2 ngón tay để có thể di chuyển bản đồ (trên thiết bị di động)
loading...
Chat Room 6951058
  • Nội dung đã ẩn...